Mieszkańcy dyskutowali o zmianach na Grabówku

W Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej. Na spotkaniu z mieszkańcami pracownicy Biura Planowania Przestrzennego omówili procedurę sporządzania planu miejscowego. Przedstawili zebranym główne cele i założenia sporządzanego planu oraz zaprezentowali jego projekt, omawiając przyjęte w nim rozwiązania.
Projekt zmiany planu obejmuje obszar, którego granice przebiegają: od zachodu – wzdłuż ulic Hozjusza i M. Mireckiego, od północnego wschodu – wzdłuż ul. Morskiej, następnie skręca na północ obejmując część terenów kolejowych, do wysokości ul. Warszawskiej, od południowego zachodu – wzdłuż ulicy H. Kołłątaja omijając teren Morskiego Instytutu Rybackiego (obejmując działkę nr 211), następnie wzdłuż terenów leśnych, obejmując pas lasu o szerokości ok. 30 m, dalej wzdłuż granicy terenu zamkniętego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Głównymi celami opracowania projektu planu są: identyfikacja i ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru. Zapisy projektu planu mają na celu zabezpieczenie mocno zurbanizowanego terenu przed dalszą niekontrolowaną zabudową, uporządkowanie struktury przestrzennej obszaru objętego jego granicami poprzez określenie zasad realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym urządzeń rekreacyjnych w intencji poprawy warunków zamieszkania, a także uporządkowanie układu komunikacyjnego i określenie zasad rozbudowy kampusu Akademii Morskiej w Gdyni.
 
Prezentowany projekt planu wywołał ożywioną dyskusję, a zebrani mieli liczne uwagi i pytania do projektantów. Tematem wielu wypowiedzi były problemy komunikacyjne i obawy dotyczące zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na miejsca postojowe na obszarze objętym projektem planu.
 
Innymi kwestiami poruszanymi na spotkaniu były między innymi: przebieg ciągów pieszych, obsługa komunikacyjna planowanego lodowiska, rozbudowa kampusu Uniwersytetu Morskiego i planowana nowa zabudowa w miejscu istniejących domów studenckich przy ul. Beniowskiego. Zebrani zwrócili też uwagę na tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych w rejonie ul. Falistej oraz na problem zalewania wodą deszczową działek przy ul. Beniowskiego.
 
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej można zapoznać się do 23 stycznia w Gdynia InfoBox Obserwatiorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
 
Uwagi składać można do 6 lutego do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku