Miej wpływ na zmiany zachodzące na Grabówku

Od 29 grudnia do 23 stycznia będzie można zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej. 3 stycznia odbędzie się także dyskusja publiczna na ten temat. Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć realny wpływ na wygląd swojego miasta. Wystarczy, że zapozna się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyrazi swoje zdanie. Tym razem zmiany obejmą Grabówek.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej będzie można zapoznać się od 29 grudnia do 23 stycznia w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9).
 
Projekt zmiany planu obejmuje obszar, którego granice przebiegają: od zachodu – wzdłuż ulic Hozjusza i M. Mireckiego, od północnego wschodu – wzdłuż ul. Morskiej, następnie skręca na północ obejmując część terenów kolejowych, do wysokości ul. Warszawskiej, od południowego zachodu – wzdłuż ulicy H. Kołłątaja omijając teren Morskiego Instytutu Rybackiego (obejmując działkę nr 211), następnie wzdłuż terenów leśnych, obejmując pas lasu o szerokości ok. 30 m, dalej wzdłuż granicy terenu zamkniętego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Celem planu jest identyfikacja i ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru. Zapisy projektu planu mają na celu ochronę mocno zurbanizowanego terenu przed dalszą niekontrolowaną zabudową oraz uporządkowanie struktury przestrzennej obszaru objętego jego granicami poprzez określenie zasad realizacji uzupełniającej zabudowy, w tym urządzeń rekreacyjnych w intencji poprawy warunków zamieszkania, jak również uporządkowanie układu komunikacyjnego.
W projekcie planu określono zasady rozbudowy kampusu Akademii Morskiej w Gdyni, uwzględniające zakładane przez władze akademii inwestycje oraz niezbędne zasady ochrony konserwatorskiej. Zasadnicza część kampusu stanowi zabytkowy zespół dawnej Szkoły Morskiej w Gdyni, zaprojektowany przez wybitnego przedwojennego architekta Wacława Tomaszewskiego. Podstawą przyjętych w projekcie planu zapisów były rozwiązania wyłonione w konkursie studialno-ideowym na „Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni", który został zorganizowany we współpracy miasta i akademii.
Planowane obiekty wytworzą czytelne przestrzennie założenie nawiązujące do zabytkowej części kampusu. Główne zamierzenia inwestycyjne Akademii Morskiej obejmują realizację hali sportowej, budynku centrum dydaktycznego oraz nowych domów studenckich. Budynki obecnych domów studenckich zlokalizowanych pośród zabudowy mieszkaniowej, przy ul. Beniowskiego 15-17 i ul. Beniowskiego 20-22 przewidziane są do wyburzenia, a w ich miejsce planowana jest nowa zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze.
Plany dostępne są na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 3 stycznia o godz. 17.00 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni, przy ul. Grabowo 12. Natomiast swoje uwagi będzie można składać do 6 lutego do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku