Po XXXVIII Sesji Rady Miasta

W środę, 20 grudnia odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miasta, podczas której, radni uchwalili budżet Miasta, wieloletnią Prognozą Finansową dla Miasta Gdyni na lata 2018-2033 i przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno–Wiczlino, rejonu położonego na południe od ul. Wiczlińskiej przylegającego do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Radni zdecydowali m.in. o:
 
– uchwaleniu budżetu Miasta Gdyni na rok 2018.
Szykuje się dobry rok w finansach Gdyni. W 2018 roku przewidywane dochody będą o 12% wyższe niż w roku bieżącym. Budżet zostanie zrównoważony na poziomie 1 793 589 339 zł.
 
– Nie ma wątpliwości, że budżet miasta jest budżetem bezpiecznym, mimo tak intensywnego położenia nacisku na realizacje inwestycji – podkreślał podczas prezentacji budżetu na rok 2018 skarbnik miasta Krzysztof Szałucki.
I dodał:
– Miasto pozyskać chce zewnętrzne źródła finansowania swojej działalności ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów operacyjnych.
 
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.643.589.339 zł, w tym:
1) dochody bieżące 1.389.647.989 zł,
2) dochody majątkowe 253.941.350 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 1.700.941.020 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 1.278.785.144 zł,
2) wydatki majątkowe 422.155.876 zł.
 
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 57.351.681 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.
– Projekt jest niezwykle ambitny, zarówno po stronie wydatków jak i dochodów. Należy podkreślić, że w roku 2018 kontynuujemy ścieżkę wzrostu – mówił podczas sesji radny Marcin Wołek.
 
W strukturze wydatków ogółem w budżecie 2018 r. dominuje finansowanie zadań w działach:
– transport i łączność - 27,1%
– oświata i wychowanie - 25,0%
– opieka społeczna i rodzinna - 14,8%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9,9%
– administracja publiczna - 5,3%.
Działy zadaniowe miasta, widziane przez pryzmat wiodących wydatków bieżących 2018 roku, charakteryzują się następującą strukturą wartości realizowanych zadań:

– oświata i wychowanie - 30,5%
– opieka społeczna  i rodzinna - 19,4%
– transport i łączność - 14,7%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7,3%.
– administracja publiczna - 7,1%
Biorąc natomiast pod uwagę wydatki majątkowe 2018 roku, wartość wiodących zadań przyjmuje następującą strukturę:

– transport i łączność -  64,5%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 17,8%
– oświata i wychowanie -  8,4%
– kultura fizyczna i sport - 5,0%.
Proponowany budżet Miasta Gdyni w 2018 roku ma na celu pełne angażowanie się w realizację zadań ustawowych oraz maksymalne wykorzystanie środków Unii Europejskiej w celu kreowania rozwoju Miasta oraz optymalizacji zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców Gdyni. Pozwala równocześnie na realizację celów strategicznych Miasta, w szczególności związanych z okresem pozyskiwania środków Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 4 - 5 lat.
 
– Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miast Gdyni na lata 2018-2033.
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2018-2033 została opracowana
na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 (uchwała Rady Miasta Nr
XXVII/655/16 z dnia 21 grudnia 2016 z późn. zmianami) i ma na celu dostosowanie
prognozowanych wielkości do obecnie obowiązujących przepisów prawa, aktualnych
uwarunkowań makroekonomicznych oraz projektu budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok.
Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok.
 
– zmianie uchwały nr XIV/285/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania.
30 października 2017 r. do Prezydenta Miasta Gdyni wpłynął wniosek Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A.[dalej PKM S.A.] w sprawie zawarcia aneksu do umowy z 4 marca 2016 r. PKM S.A. wniosła o zmianę opisu przedmiotu dotacji, a także jej wysokości z łącznej kwoty 4 500 000,00 zł do łącznej kwoty 3 800 000,00 zł. PKM S.A. poinformowała, że pozostała kwota z przyznanej umową z dnia 4 marca 2016 r. dotacji, tj. 700 000 zł, z uwagi na oszczędności w projekcie, nie zostanie przez nią wykorzystana. W swoim wniosku PKM S.A. wskazała też na konieczność przedłużenia okresu obowiązywania umowy, co jest związane z przedłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach prowadzonej inwestycji. W wyniku zmiany terminu kontraktowego, przesunięciu uległy terminy działań, których podjęcie będzie konieczne po zakończeniu kontraktu, tj.: uzyskanie dokumentacji powykonawczej i weryfikacje dokumentacji powykonawczej przez zamawiającego (PKM S.A.) i wprowadzenie ewentualnych zmian w dokumentacji przez wykonawcę. Dotacja udzielona zostanie na lata 2016-2018 do kwoty 3 800 000 zł. Zostanie przekazana Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. przez Gminę Gdynia w transzach w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. poszczególnych wniosków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
– wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty dla Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni.
Przedmiotem uchwały było wyrażenie zgody na udzielenie 99 % bonifikaty od opłat rocznych, płatnych z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Gdyńskiego Centrum Sportu. Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 1 cyt. ustawy, istnieje prawna możliwość udzielenia takiej bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest oddana na realizację celów publicznych, do których powołana ustawa zalicza budowę i utrzymywanie obiektów sportowych. W związku z powyższym zgoda została wyrażona. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega nadzorowi wykonawczemu przez Wojewodę Pomorskiego.
 
– przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa szczegółowo sposób dokonywania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, w tym sposoby formułowania zapotrzebowanie na nową zabudowę, a także szacowania chłonności obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę. Obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni sporządzone zostało przed wejściem w życie w/w regulacji, zatem wymaga uzupełnienia o m.in. o bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Podjęcie przez Radę Miasta Gdyni uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium – przed wejściem w życie nowych przepisów – otwiera możliwość wyboru korzystniejszej, z punktu widzenia uwarunkowań gminy, metody sporządzania wymaganego bilansu. Zatwierdzenie studium nastąpi odrębną uchwałą, po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzeniu czynności formalnych określonych w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
– przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Wstępna analiza wykazała zasadność zmiany obowiązującego planu polegającej
na pozostawieniu, jako drogi wewnętrzne, istniejących dróg graniczących z działkami, których właściciele nie zgodzili się na wykup gruntu pod drogi publiczne ustalone w planie i poszerzeniu drogi 41 KDW, planowanej dotychczas jako wewnętrzna, do parametrów drogi publicznej dojazdowej o szerokości min.10 m. Zasadne jest również uwzględnienie wniosku właścicieli dz. Nr 369, położonej na terenie 08 MN1 o usunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy, ustalonej w obowiązującym planie w zbyt dużej odległości od linii rozgraniczającej terenu, co uniemożliwia zagospodarowanie działek budowlanych wyznaczonych w ramach wstępnego podziału nieruchomości miedzy współwłaścicieli. Z uwagi na powyższe, zasadne jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który pozwoli na rozwiązanie ww. zagadnień.
 
– uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno.
Przedłożony do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno–Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną wynikającą z ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U .z 2017 r. poz.1073). Do projektu planu miejscowego zostało złożonych 6 uwag w ustawowym terminie (tj. do 7 listopada 2017 r.). Do projektu planu wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag 29 listopada 2017 r. Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag nie spowodował konieczności ponowienia uzgodnień. Zakres zmian wynikający z uwzględnienia uwag nie wymagał ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
 
– ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego.
Tekst jednolity miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego został ogłoszony przez obwieszczenie Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 4479). 21 grudnia 2016 r. Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XXVII/657/16 uchwaliła zmianę ww. planu miejscowego.
– przyjęciu Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
Niniejsza strategia opisuje obecny stan rozwoju biblioteki, jej słabe i mocne strony, a także definiuje cele i narzędzia dalszego rozwoju. Wprowadzenie zawartych w niej rozwiązań w życie usprawni funkcjonowanie instytucji, a przede wszystkim poprawi jakość świadczonych przez nią usług i pozwoli w optymalny sposób odpowiadać na potrzeby mieszkańców Gdyni.
 
– reorganizacji sieci filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
W ramach tej uchwały połączone zostaną trzy filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni:
Wypożyczalnia Naukowa zlokalizowana przy ul. Świętojańskiej 141, Czytelnia Naukowa zlokalizowana przy ul. Biskupa Dominika 17, Gdyńska Biblioteka Akademicka zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 47. Stworzą one nową filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni – Biblioteki Wiedzy. Likwidacji ulega filia nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Amona 38d, której działanie zostało zawieszone w 2008 roku. Utworzona została też  nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni – Biblioteka z Pasją, zlokalizowana w kompleksie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia).
 
– zmianie Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/293/11 z 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania.
Celem wprowadzenia zmiany w tej uchwale jest ujednolicenie ceny godziny usług, co pozwoli na zniesienie różnic w odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorców na terenie Gdyni.
 
Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej.

O pieczy zastępczej na konferencji „Kierunek – dziecko”
Jak zadbać o seniorów? Uczą się od Gdyni
„Życie tętni otwartymi naczyniami” - akcja zdrowotna
W środę XLII sesja Rady Miasta Gdyni
„Elektra" Statkiem Roku