Po XXXVI Sesji Rady Miasta

W środę 25 października odbyła się w Gdyni XXXVI Sesja Rady Miasta. Radni podjęli uchwały m.in. w sprawach: przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w roku szkolnym 2016/2017, zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033, a także:  
 
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni.
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości mają największe znaczenie dla poziomu dochodów własnych Gminy. Wzorem lat ubiegłych proponuje się przyjąć maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Zmiana odpowiada wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2017 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%). W związku z tym wszystkie stawki maksymalne podatku od nieruchomości zostały podwyższone. Szacuje się, że dochody Miasta Gdyni w 2018 roku z tytułu podatku od nieruchomości, przy zastosowaniu proponowanych w uchwale stawek wyniosą 165 000 000 zł.
 
 
- opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni.
Stawki określone przez Radę Miasta nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Zmiana odpowiada wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%). Wzorem lat ubiegłych proponuje się przyjąć maksymalną stawkę opłaty miejscowej w kwocie 2,22 zł. Szacuje się, że dochody z tytułu opłaty miejscowej w 2018 roku, przy zastosowaniu proponowanych w uchwale stawek wyniosą 300 000 zł.
 
 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera i Redłowskiej.
Sporządzenie planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru zostało przewidziane w analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni i programie prac planistycznych na lata 2015-2018. Granicami podejmowanego planu został objęty obszar, dla którego niezbędne jest ustalenie właściwego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania, szczególnie w związku z koniecznością ochrony wartości kulturowych w tym rejonie, postulowaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Studium wskazuje na przedmiotowym terenie strefy pełnej ochrony konserwatorskiej i restytucji zasobów oraz strefy ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania zabudowy z dopuszczeniem pewnych przekształceń i uzupełnień.
 
 
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.
Przewidywane w zmianie planu rozwiązania nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni (uchwała nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 roku, zmieniona uchwałą nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 roku oraz uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 roku). Zatwierdzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą, po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzeniu czynności formalnych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną wynikającą z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). Uchwała stanowi zakończenie procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły projektu znajdują się pod tym linkiem: http://gdynia.pl/storage/uzytkownicy/k.manikowska%40gdynia.pl/sesja36/1113_Pirs_nr_1_na_Molu_Rybackim_projekt_uchwaly.pdf
 
 
- określenia dworca, którego zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni, udostępnionego przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego, ustalenia warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawki opłaty za jego korzystanie.
Na mocy umowy dzierżawy i podnajmu zawartej w dniu 10 marca 2016 r. w Gdyni Gmina Miasta Gdyni oddała Pomorskiej Komunikacji Samochodowej Spółce z o.o. w Gdyni do używania teren przeznaczony do działalności dworcowej jako miejsce autobusowej odprawy pasażerskiej, służące przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego. 26 czerwca 2017 r. wydzierżawiający wypowiedział dzierżawcy tę umowę z 6. miesięcznym okresem wypowiedzenia, kończącym się z dniem 31 grudnia 2017 r. Skutkiem rozwiązania tej umowy będzie konieczność prowadzenia od dnia 1 stycznia 2018 r. działalności dworcowej przez Gminę Miasta Gdyni. Przepisy o publicznym transporcie zbiorowym oraz przepisy o samorządzie gminnym upoważniają jednostkę samorządu terytorialnego do wydania uchwały określającej warunki i zasady korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - dworca . Administrowanie dworcem powierzono gminnej jednostce budżetowej - Zarządowi Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
 
 
- zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wychodząc z konieczności uregulowania przewozu wózków inwalidzkich oraz rowerów, uchwałą Nr 6/2017 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 22 marca 2017 r., zarekomendował gminom – członkom Związku wprowadzenie w przepisach porządkowych obowiązujących w środkach komunikacji zbiorowej zapisów
precyzujących te kwestie.
 
 
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich.
Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni jest spowodowana koniecznością aktualizacji wykazu przystanków będącej następstwem zmian nazw niektórych przystanków. Ponadto w związku z planowanym powołaniem Dworca autobusowego, usunięto z wykazu przystanek, który znajduje się na jego terenie.

Morska odsłona Open House Gdynia
Jak spędzić weekend #wGdyni
„Dar Młodzieży” już w Tallinie. Śledź na bieżąco trasę rejsu
Jack White 6 października zagra w Gdyni
Dzielnice przyjazne na 102!