Mieszkańcy dyskutowali o węźle drogowym Chwarzno

11 października odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon węzła drogowego Chwarzno. Przybyło na nią około 30 osób. Konsekwencją zmian ma być uwolnienie części rezerwowanych terenów prywatnych oraz leśnych, w tym setek drzew Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na spotkaniu z mieszkańcami pracownicy Biura Planowania Przestrzennego omówili procedurę sporządzania planu miejscowego. Przedstawili zebranym też główne cele sporządzania planu oraz zaprezentowali jego projekt.
Przypomnijmy, że projekt zmiany planu dotyczy rozbudowy węzła drogowego z wykorzystaniem pod tę inwestycję terenów leśnych i prywatnych oraz ustala zasady zabudowy i zagospodarowania na terenach dotąd nieobjętych planem. To obszar o powierzchni 73,29 ha, którego granice obejmują rejon węzła zespolonego Trasa Kwiatkowskiego - Obwodowa Trójmiasta - Chwarzno wraz z odcinkiem ul. Chwarznieńskiej, z terenami bezpośrednio przylegającymi do węzła Chwarzno oraz terenami położonymi pomiędzy Obwodnicą Trójmiasta i ul. Chwarznieńską a ul. Apollina.
Najważniejszym celem opracowania projektu planu jest zastosowanie, w rejonie węzła drogowego Chwarzno, węzła typu „harfa”, a nie jak w dotychczas obowiązującym planie bardzo terenochłonnego, typowo autostradowego węzła typu „koniczyna”. Konsekwencją tej zmiany będzie uwolnienie części rezerwowanych terenów prywatnych oraz leśnych. Dzięki zmianom ocaleją też setki drzew Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Uczestnicy dyskusji wyrażali zaniepokojenie niewystarczającym zabezpieczeniem istniejącej zabudowy przed hałasem od Obwodnicy Trójmiasta. Obwodnica jest drogą ekspresową, a jej administratorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z zapisami projektu planu, warunkowana jest zastosowaniem zabezpieczeń przeciwhałasowych w ramach inwestycji takich jak m.in. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna itp.
Innym problemem zgłaszanym na spotkaniu jest istniejąca linia wysokiego napięcia 110 kV. Przebiega ona przez obszar planu w rejonach, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa. Zdaniem mieszkańców powinna ona zostać skablowana.
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejonu węzła drogowego Chwarzno można zapoznać się do 24 października w Gdynia Infobox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9).
Natomiast swoje uwagi składać można do 7 listopada do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
fot. mat.prasowe

Powstanie największy na świecie system rowerów elektrycznych
Gdyńscy gimnazjaliści najlepsi w województwie
248 mln na rozwój gdyńskiego portu
Dzień Muzealnika #wGdyni
Kibicujmy razem na Chwarznie-Wiczlinie!