Po XXXV Sesji Rady Miasta

W środę 27 września odbyła się XXXV Sesja Rady Miasta, podczas której, radni uchwalili zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, w ramach dekomunizacji zmieniono nazwę ulicy, zatwierdzono przebieg ulicy Krokowskiej, wyrażono również wolę przystąpienia Gdyni do programu „Rzuć kotwicę za granicę”. Radni zdecydowali m.in. o:  
 
- zmianie nazwy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a także art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016.744), zmienia się nazwa ulicy „Dywizji Kościuszkowskiej" na nazwę ”Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej". Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 
- przebiegu drogi publicznej ulicy Krokowskiej w Gdyni.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.), ustalenie przebiegu dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 3/96 z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie zaliczenia dróg w województwie gdańskim do kategorii dróg lokalnych miejskich i dróg gminnych, ulica Krokowska została zaliczona do kategorii dróg lokalnych miejskich. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872, z późn. zm.) drogi dotychczas posiadające kategorię dróg gminnych oraz lokalnych miejskich stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. drogami gminnymi. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 196/181/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie nadania numeracji drogom gminnym na terenie Województwa Pomorskiego ulicy Krokowskiej nadano numer 135235G. Przedmiotowa droga publiczna swoim przebiegiem spełnia funkcję komunikacyjną w ramach sieci dróg kategorii gminnej.
 
 
- wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
Cel projektu, jakim jest rozwój i popularyzacja żeglarstwa w obrębie Zatoki Gdańskiej, Delty Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego wpisuje się w cel główny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020, czyli wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej na pograniczu Polski i Rosji. Udział Miasta Gdyni w Projekcie przyczyni się do zwiększenia dostępności Plaży dla osób niepełnosprawnych oraz do poprawy infrastruktury turystycznej, w tym przenaczonej dla jednostek cumujacych w Przystani jachtowej Marina Gdynia, zwiększy popularnosć obiektu wśród nie tylko polskich, ale i zagranicznych żeglarzy, a wymiana doświadczeń w ramach Projektu do zacieśnienia współpracy polsko-rosyjskiej w zakresie turystyki wodnej. Jako Partnerów Projektu planuje się udział Miasta Bałtyjsk, Miasta Sopot, Miasta Malbork, Miasta Puck i Miasta Gdynia. Zadanie pn. „Remont kładek spacerowych na Plaży Śródmieście oraz istniejącego odwodnienia liniowego zlokalizowanego w Przystani Jachtowej Marina w Gdyni” będzie realizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu.
 
Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać pod adresem: http://gdynia.pl/bip/rok-2017-2,6379/xxxv-sesja-rady-miasta-gdyni-z-dnia-27-wrzesnia-2017-r,498665

Mocny gdyński akcent w programie Dostępność Plus
Gdynia wspiera walkę o dłuższe życie z cukrzycą
Mevo! Tak będzie nazywał się rower metropolitalny!
Spraw(dz)iły się na wiosnę – akcja zakończona sukcesem!
Jest pierwsze tegoroczne pisklę Bryzy i Bosmana!