Pamiętaj o złożeniu wniosku o stypendium szkolne

Od 1 do 15 września będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018. O stypendium szkolne będą mogli ubiegać się uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Miesięczny dochód przypadający na osobę w ich rodzinie nie może przekraczać 514 złotych. Natomiast zasiłek szkolny przysługiwać będzie uczniom, którzy tylko chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji losowej. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych czy pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, a także zakup podręczników – to wszystko formy pomocy w ramach stypendium szkolnego. Może być ono udzielone również w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie tego typu pomocy jest bardziej zasadne.
O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie dotknięci m.in. trudną sytuacją materialną, a także bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem czy narkomanią wśród najbliższych. Jednak miesięczna wysokość dochodu przypadająca na osobę w ich rodzinie nie może przekraczać 514 złotych. Wysokość świadczenia to 99,20 zł miesięcznie, przyznawane w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku. Jeśli natomiast dochód nie przekracza 100 złotych, stypendium wynosi 111,60 złotych.
Inną formą pomocy jest zasiłek szkolny – wsparcie udzielane uczniowi znajdującemu się chwilowo w trudnej sytuacji losowej. Zwykle ma on formę świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z nauką lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek może być udzielony raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Jego wysokość nie może jednak przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.
Wnioski o obie formy wsparcia można pobrać na stronie MOPS-u oraz w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Grabowo 2, pokój 1 i 22 ), a także w każdym Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni ( tu także należy je dostarczyć). W przypadku stypendium szkolnego wniosek należy złożyć w okresie od 1 do 15 września, a w przypadku zasiłku szkolnego - w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
Więcej informacji na www.mopsgdynia.pl.

Majówka po gdyńsku
Gdyńskie Centrum Zdrowia oficjalnie otwarte
Znamy już wykonawcę zabezpieczeń na Kamiennej Górze
Poznaj z nami najciekawsze trasy rowerowe Gdyni!
Gdyńska architektura od podszewki