Naprzeciw problemom społecznym. Strategia jest gotowa

Bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie. Doskonalenie systemu wczesnego rozpoznawania i profilaktyki, a także wzmocnienie skutecznej interwencji w obliczu takich zagrożeń – to sedno Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Realizacja celów zawartych w dokumencie w przyszłości podniesie jakość życia wszystkich gdynian. Kierunek na przyszłość
Polityka społeczna to jedna z najważniejszych gałęzi działań miasta, a aktywność samorządu w tym zakresie często wskazywana jest jako przykład dobrych praktyk. Dowodem jest nie tylko szereg prestiżowych nagród, ale przede wszystkim fakt, że jakość usług opiekuńczych w Gdyni stale wzrasta. W ostatnich latach, w ramach pierwszej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, system pomocowy został gruntownie przebudowany. W efekcie m.in. zwiększono liczbę rodzinnych form opieki nad dziećmi, wdrożono pilotażowy model pracy socjalnej i asystentury. Rozbudowano także sieć wsparcia osób bezdomnych i zależnych, skoncentrowaną na dofinansowywaniu najmu mieszkań i kwater na wolnym rynku. A to zaledwie część zmian.
- Mamy świadomość, że jeszcze jest wiele do zrobienia. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030 to przyjęcie kierunków działań dopasowanych do aktualnych, a także przyszłych potrzeb mieszkańców - wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Zapisy strategii przygotował zespół Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dokument wyłożono do konsultacji społecznych.
Siedem priorytetów
Wśród najważniejszych obszarów, którym sprostać ma miejska polityka społeczna, są: demografia, kondycja rodziny, niepełnosprawność, bezdomność, rynek pracy, uzależnienia oraz przemoc w rodzinie. Dla każdego z tych obszarów przygotowano listę środków, które są wykorzystywane do wczesnego wykrywania zagrożeń, profilaktyki i interwencji. To m.in. realizowane przez miasto projekty, usługi, czy współpracujące organizacje i instytucje. Przeprowadzona została także analiza mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń podejmowanych przez samorząd działań. Na tej podstawie wyznaczono siedem priorytetów dla miejskiej polityki społecznej na najbliższe lata:
● rozwijanie działań o charakterze ponadsektorowym w rozwiązywaniu problemów społecznych,
● zwiększenie liczby przedsięwzięć badawczych o charakterze populacyjnym w obszarze problematyk społecznych,
● poprawa dostępu mieszkańców Gdyni do ofert zaspokajających potrzeby życiowe,
● zwiększenie intensywności oddziaływania pomocy społecznej na terenach rewitalizowanych, w szczególności w obszarze interwencji społecznej,
● zmniejszenie liczby osób przebywających całodobowo w instytucjonalnych formach pomocy,
● zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
● dopełnienie rozwiązań systemowych mających na celu rozwijanie zasobów i redukowanie deficytów w kluczowych obszarach wsparcia społecznego.
W efekcie wprowadzenia Strategii ma zostać m.in. wypracowany system opieki środowiskowej, co pozwoliłby nawet osobom całkowicie zależnym na życie poza instytucjami. Skuteczniejsze ma być także monitorowanie tych osób czy rodzin, gdyż ryzyko wystąpienia kryzysu w ich codziennym funkcjonowaniu jest duże. Z kolei system wsparcia społecznego gdyńskich rodzin mógłby zostać rozbudowany oraz będzie stale uzupełniany o nowe formy pomocy.
- Skuteczność naszych działań obserwujemy przez pryzmat poprawy jakości życia gdynian. Zwłaszcza tych potrzebujących wsparcia. Jednak rozwiązań nie podajemy „na talerzu” - ich zaangażowanie w poprawę własnej sytuacji będzie miało kluczowe znaczenia dla osiągnięcia sukcesu, a co za tym idzie dla realizacji celów zawartych w strategii – podkreśla wiceprezydent Michał Guć.
Gdyńska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030 wpisuje się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz w Strategię Rozwoju Gdyni 2030. To gwarancja, iż cele zapisane w dokumencie znajdują się w głównym nurcie działań samorządu i województwa.

Gdyńska firma tworzy rozwiązania dla światowych armatorów
Miasto widziane oczami dziecka
I Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych – ruszyły zapisy
Gdynia – najbardziej otwarta na obywateli w Polsce!
30. urodziny gdyńskiej firmy z Krzemowej