Po 24. sesji Rady Miasta Gdyni

31 października 2012 r.  odbyła się XXIV w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni podjęli 24 uchwały, a wśród nich m.in.: Zmiany w budżecie Miasta na rok 2012 - Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta na rok 2012, w wyniku których wynosi on po stronie: dochodów - 1 159 133 112 zł, wydatków - 1 248 780 865 zł, przychodów - 151 147 753 zł, rozchodów - 61 500 000 zł.

31 października 2012 r.  odbyła się XXIV w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni podjęli 24 uchwały, a wśród nich m.in.:
 
Zmiany w budżecie Miasta na rok 2012

- Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta na rok 2012, w wyniku których wynosi on po stronie:

dochodów - 1 159 133 112 zł,
wydatków - 1 248 780 865 zł,
przychodów - 151 147 753 zł,
rozchodów - 61 500 000 zł.
 
Zmiany wynikają m.in. ze zmniejszenia wydatków na realizacje projektów Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (zmiana harmonogramu realizacji zadania) i TRISTAR (m.in. w związku z ustaleniem harmonogramu składania faktur przez wykonawcę robót), przesunięcia terminu przetargu na przebudowę ul. Morskiej na odcinku od Chylońskiej II do Kcyńskiej (ze względu na poprawki i uzupełnienia dokumentacji projektowej) oraz przetargu na rozbudowę SP nr 37 (ze względu na konieczność wprowadzenia zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej), a także zwiększenia wydatków na oświatę. 

- Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2011/2012.
 
Pod wieloma względami gdyńska oświata osiąga znakomite rezultaty w województwie i w kraju. W ubiegłym roku szkolnym gdyńscy uczniowie uzyskali świetne wyniki w sprawdzianie klas VI oraz egzaminach zewnętrznych - gimnazjalnym i maturalnym. Były one znacznie wyższe od średnich wojewódzkich i krajowych. W przypadku egzaminu maturalnego Gdynia osiągnęła najwyższą zdawalność w okręgu obejmującym dwa województwa i wśród dużych miast w Polsce - prawie 88,5%. Gdyńscy uczniowie uzyskali wśród dużych miast najwyższy wynik z matematyki.
 
W latach 2011 i 2012 na remonty, modernizacje i inwestycje oświatowe Miasto wydało prawie 36 mln zł. Wśród wielu wykonanych prac znalazły się m.in.: rozbudowa boiska SP nr 34 czy remont dachu z dociepleniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.
 
Sukcesy gdyńskiej oświaty to efekt kreatywności i rzetelności pracy nauczycieli i dyrektorów placówek, aspiracji i starań uczniów i rodziców, a także dowód skutecznej polityki oświatowej gdyńskiego samorządu.

Podatek od nieruchomości
 
- Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
Wzrost rocznych stawek od nieruchomości będzie przybliżony do wskaźnika inflacji, który wyniósł 4%. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 stycznia 2013 r.
 
Podatek od środków transportowych

- Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 
Wzrost stawek nie będzie znacznie odbiegać od poziomu inflacji (4%), który stanowi podstawę waloryzowania stawek maksymalnych. Roczne stawki podatku od środków transportowych nadal pozostaną na poziomie niższym od maksymalnego. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 stycznia 2013 r.
 
Opłata targowa

- Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta, a także jej wysokości.
 
Opłata jest zależna od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska. Konstrukcja oraz sposób poboru opłaty nie zmienią się. Nowe stawki wzrosną średnio o wskaźnik inflacji - 4% i będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 r.
 
Gdynia Rodzinna
 
- Radni przyjęli projekt Gdynia Rodzinna na lata 2013-2018.
 
Gdynia Rodzinna to kompendium realizowanej przez Miasto polityki rodzinnej. Oprócz podsumowania dotychczasowych inicjatyw, proponuje nowe działania skierowane do wszystkich rodzin bez względu na ich wielkość czy sytuację materialną. Jest to projekt otwarty, a więc będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany.
 
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
 
- wyrównywanie szans - Karta Gdynia Rodzinna Plus i Gdynia Rodzinna (specjalne karty dla gdyńskich rodzin zainteresowanych korzystaniem z oferty), zasada +2 (rodziny wielodzietne nie będą musiały kupować biletów na miejskie imprezy dla wszystkich dzieci, a tylko dla dwójki, dla pozostałych wstęp będzie bezpłatny); bilet komunikacji miejskiej dla dzieci z rodzin 4+ (dotychczasowy bilet dla rodzin posiadających co najmniej czworo dzieci, który mógł być wykorzystywany tylko przy wspólnym przejeździe, zastąpi imienny, indywidualny bilet dla każdego dziecka);
 
- wspólne spędzanie wolnego czasu - Muzeum dla dzieci (programy rodzinnego zwiedzania muzeów), Rodzinny spacer po Gdyni (opracowane zostaną trasy spacerowe dla rodzin z dziećmi w różnym wieku), Szkoły otwarte (oferta zostanie wzbogacona o specjalne propozycje dla rodzin), Gdyńskie Place Zabaw (opracowana zostanie mapa placów zabaw), Rodzinne ścieżki rowerowe (opracowanie i oznakowanie systemu odcinków ścieżek rowerowych przyjaznych wspólnemu podróżowaniu z rodziną, a także sprzyjających nauce jazdy na rowerze);
 
- wsparcie edukacji - Eksperyment Junior (powstanie specjalny dział Centrum Nauki EXPERYMENT dla rodzin z dziećmi w wieku 0,5-6 lat), uniwersytety dla dzieci (poszerzenie oferty o nowe dziedziny wiedzy), biblioteki (opracują rozszerzoną ofertę zajęć edukacyjnych i integrujących rodziców z dziećmi), Szkoła rodzica (oferta zajęć wspierających rozwój dziecka, rodziców w wychowaniu dzieci, budowaniu prawidłowych relacji w rodzinach);
 
- wsparcie w realizacji zadań i rozwoju projektu - sesja grantowa dla NGO (konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący działań integrujących rodzinę, oferujących wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci, a także propozycji spędzania rodzinnie wolnego czasu), konkurs dla rad dzielnic (głównym założeniem nowego konkursu będzie integrowanie rodziny);
 
- współpraca z partnerami zewnętrznymi i stworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin - Miejsce Przyjazne Rodzinie (placówkom z ofertą lub udogodnieniami dla rodzin przyznane zostaną specjalne znaki), Gdyński Dzień Rodzeństwa (obchodzony będzie co roku);
 
- informacje dla rodzin znajdą się w portalu internetowym www.gdyniarodzinna.pl.
 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej.
 
Granica obszaru objętego planem przebiega następująco: od wschodu - wzdłuż ul. Portowej, ul. T. Wendy, następnie wzdłuż projektowanej ulicy biegnącej w kierunku projektowanej ulicy Nowej Węglowej, od północy - wzdłuż projektowanej ul. Nowej Węglowej, od zachodu - wzdłuż terenów kolejowych, od południa - wzdłuż ul. Dworcowej, pl. Konstytucji i ul. Jana z Kolna.
 
W zakresie struktury przestrzennej Studium określa obszar objęty planem jako strefę śródmieścia, w granicach której wyróżnia: centrum miasta - tereny wielofunkcyjne, a ponadto kierunki rozwoju centrum miasta, zespół handlowo-usługowy adresowany do mieszkańców kilku dzielnic, ciągi wielofunkcyjne oraz główne przestrzenie publiczne.
 
W zakresie struktury funkcjonalnej - przeznaczenia terenów Studium przewiduje: tereny usług, w tym z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m2, tereny mieszkaniowe, w tym o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 
W zakresie komunikacji Studium przewiduje: drogi zbiorcze oraz połączenie ul. Morskiej z ul. Nową Węglową, ważniejsze drogi lokalne, Hanzeatycką Trasę Rowerową i ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe, teren węzła zintegrowania środków transportu szynowego z autobusami / trolejbusami typu: „Park & Ride" i „Park & Go" - przy przystanku kolejowym Gdynia Główna Osobowa.
 
- Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon skweru przy ulicy Władysława IV.
 
Granica obszaru objętego planem obejmuje skwer ograniczony ulicami: Obrońców Wybrzeża, Władysława IV, Armii Krajowej oraz ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż zabudowy zlokalizowanej przy ulicy Abrahama.
 
Rada Miasta Gdyni uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej 23 marca 2011 r.
 
Uchwała została zaskarżona przez część współwłaścicieli dwóch działek położonych na terenie stanowiącym obecnie zielony skwer i parking przy ul. Władysława IV, a przeznaczonym w planie pod plac publiczny z zielenią urządzoną. W wyniku rozpatrzenia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 lutego 2012 r. stwierdził nieważność uchwały w części karty terenu odnoszącej się do tych działek. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną gminy. Tym samym zapisy planu w odniesieniu do działek straciły moc obowiązującą z dniem wyroku NSA, tj. od dnia 21 sierpnia 2012 r.
 
Przystąpienie do sporządzania planu miejscowego ma na celu utrzymanie funkcji placu z zielenią urządzoną na przedmiotowym terenie. Tereny otwarte - place, skwery - w ścisłej tkance śródmiejskiej są niezbędne. Pełnią nie tylko funkcje kluczowych miejsc w przestrzeniach publicznych, ale są także ważnym elementem w kształtowaniu środowiska zurbanizowanego, wpływając na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i poprawiając warunki życia mieszkańców w zakresie jakości środowiska i możliwości wypoczynku.
 
Lokalizacja terenu otwartego - placu publicznego na przedmiotowym terenie, przewidywana była już w pierwszych planach urbanistycznych Gdyni. Zamiarem Miasta jest odwołanie się do tej tradycji i międzywojennej wizji architektoniczno-urbanistycznej Gdyni.
 
Ulica Janki Bielak
 
- Radni nadali ulicy położonej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino pomiędzy ulicami Sterową i inż. Juliana Rummla nazwę „ul. Janki Bielak".
 
Janka Bielak (1920-2009) - ambasador morskiej i żeglarskiej Polski. Ciesząc się powszechnym uznaniem i szacunkiem, Janka Bielak była przez ponad trzydzieści lat jednym z najbardziej wpływowych działaczy Sail Training Association. Czynnie uczestniczyła w organizacji „Cutty Sark Tall Ships' Races" oraz „The Tall Ships' Races", dążąc do pełnej integracji środowisk żeglarskich w okresie żelaznej kurtyny. To właśnie dzięki jej staraniom Gdynia otrzymała prawo do organizacji regat w 1974 r., kiedy to doszło do spotkania młodych żeglarzy z Europy Zachodniej, jak i z bloku wschodniego. Ponadto Janka Bielak czynnie wspierała starania Gdyni w ubieganiu się o prawo do organizacji kolejnej edycji regat „Cutty Sark Tall Shps' Races" w 1992 r.
 
W dniu 15 sierpnia 2001 r., na wniosek Marynarki Wojennej RP, została odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim „Polonia Restituta". Była jedyną osobą cywilną i jedyną kobietą, która została uhonorowana tym odznaczeniem.
 
Ponadto uznając zasługi Janki Bielak w promowaniu międzynarodowej integracji, Sail Training International ustanowił w 2005 r. medal jej imienia -  „The Janka Bielak Medal". Jest on nadawany za wybitne zasługi dla międzynarodowej przyjaźni i zrozumienia poprzez szkolenie żeglarskie.
 
Uchwałą z 29 sierpnia 2009 r. Rada Miasta Gdyni nadała nazwę „Janki Bielak" łącznikowi między ul. Kamrowskiego i Chwarznieńską. Ze względów praktycznych uznano, że łącznik ten powinien nosić nazwę ul. Kamrowskiego, zaś nazwę „Janki Bielak" zaproponowano nadać drodze wewnętrznej również w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, jednak stanowiącej w pełni samodzielną ulicę. 
  
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie:
http://www.gdynia.pl/wladze/rada/7396_80115.html
 
 

Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni

Korekta językowa: Edytornia.pl

Udostępnij ten artykuł na FaceBook
Komentarze do tego artykułu:
Dodaj swój komentarz do tego artykułu: